GDPR

English and Czech versions of GDPR

ADAT PIONEER, z.s. ,  Wilsnitz™

with its registered office at Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Czech Republic-EU

id number: 22756311

registered in the Syndicate Register maintained by

at the Regional Court in Ústí nad Labem

section L, insert 7963

 

GDPR for customers in sale of services and goods located at  www.wilsnitz.ch

 

 

 

1. PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

1.1. Personal data protection provided by Act No. 101/2000 Coll. On the protection of personal data, as amended and EU Regulation 2016/679 (GDPR), it is ensured for both the buyer and the tested person, who are a tested individual and not an anonymous registration, for the entrepreneur who sent his data to the seller via the contact form interface, for a non-business buyer. In the case of contact by the seller by post or by voice transmission, the entrepreneur or non-entrepreneur will be additionally asked electronically to agree to the Terms and Conditions or to the consent to the processing of personal data of GDPR, or both.

 

1.2. The Buyer agrees to the processing of his / her personal data: name and surname or name of the legal or natural person, address of residence or registered office, identification number, tax identification number, e-mail address, telephone number and date of birth. In the case of a test user with a non-anonymous registration to the extent of all data specified in the questionnaire of works and sports psychodiagnostic, tests and their outputs (collectively referred to as "personal data").

 

1.3. Both the Buyer and the tested person agree to the processing of personal data by the Seller for the purpose of realizing rights and obligations under the contract and for the purpose of conducting business relations. Unless the Buyer chooses otherwise, he agrees to the processing of personal data by the Seller also for the purpose of sending information and commercial communications to the Buyer. Consent to the processing of personal data in its entirety pursuant to this Article is not a condition that would in itself preclude the conclusion of a contract.

 

1.4. The Buyer acknowledge that they are obliged to provide their personal data correctly and truthfully when ordering or registering from the web interface and that they are obliged to inform the Seller of any change in their personal data without undue delay. Misrepresentation or misrepresentation of the data does not affect liability for damages.

 

1.5. The Seller may authorize a third party to process the Buyer's personal data as a processor or agent. Personal data in the extent of name, or name, address, telephone, and e-mail may be transferred by the Seller without the prior consent of the Buyer to third parties, especially partner organizations and independent members of the association.

 

1.6. Personal data will be processed indefinitely. Personal data will be processed electronically in an automated manner or in printed form in a non-automated manner.

 

1.7. According to EU Regulation 2016/679 (GDPR), all communication with the Seller's Web interface, contact forms, testing, is performed by SSL encryption and stored on servers with server administrator-level security. We were registered with the Office for Personal Data Protection in Prague as the administrator of the “sensitive” data No. 00071502 / 001 from date 10.03.2017 and this continues to be a high level of data and server security.

 

1.8. The buyer confirms that the personal information provided is accurate and that he/she has been advised that this is a voluntary disclosure of personal information.

 

1.9. In the event that the buyer or the tested person believes that the seller or processor (Article 9.7) is processing his personal data that is contrary to the protection of the private and personal life of the buyer or illegal, especially if personal data are inaccurate with regard to the purpose of their processing, may:

1.9.1. ask the seller or processor for an explanation,

1.9.2. require the seller or processor to remedy the situation.

 

1.10. If the buyer asks for information about the processing of their personal data, the seller is obliged to provide this information. The Seller has the right to demand adequate compensation for providing the information referred to in the previous sentence not exceeding the costs necessary to provide the information within the set hourly processing rate and shipping costs.

 

1.11. A site visitor who has entered personal information into the web interface to get contact, consultation, fill in the contact form, order form, also has the right to ask the operator at psychometryonline (at) gmail.com to remove this information, unless a contractual relationship has arisen or the registration for works and sports  psychodiagnostic testing itself has been completed.

 

2. SENDING COMMERCIAL MESSAGES

 

2.1. The Buyer agree to receive information related to the Seller's services or business to the Buyer's email address and telephone and agree to receive commercial communications. Both the Buyer and the Tested can be sent an advertising message to the e-mail address and telephone number specified in their user account or stated by the Buyer in the order and tested in the registration form.

 

3.  CONTACT

 

Contact details of the service provider and goods seller at psychometry-online.com and psychotesty-online.net - Seller:

ADAT PIONEER, Wilsnitz™    registered office at Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Czech Republic-European Union, identification number: 22756311, registered in the Syndicate Register at the Regional Court in Ústí nad Labem, section L, insert 7963, email address :  wilsnitz (at) gmail.com

 

GDPR updated chairman ADAT PIONEER, z.s., Wilsnitz™  - V.S. , approved by the statutory body in Děčín on 20.02.2022

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GDPR česky

ADAT PIONEER, Z.S., Wilsnitz™

se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Česká republika-EU

identifikační číslo:  22756311

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl L, vložka 7963

 

GDPR pro objednavatele při prodeji služeb a zboží umístěných na internetových adresách  www.wilsnitz.ch 

 

 

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1. Ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EU 2016/679 (GDPR) je zajištěna pro kupujícího i testovaného, kteří jsou testovanou fyzickou osobou a nejedná se o anonymní registraci, podnikatelem, který odeslal prodávajícímu své údaje prostřednictvím kontaktního formuláře z webového rozhraní, kupujícího-nepodnikatele. V případě kontaktu prodávajícího poštou nebo hlasovým přenosem bude podnikatel nebo fyzická osoba-nepodnikatel dodatečně elektronicky vyzván k odsouhlasení Obchodních podmínek nebo Souhlasu se zpracováním osobních údajů GDPR, případně obojího.

 

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název právnické nebo fyzické osoby, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození. V případě testovaného s neanonymní registrací v rozsahu všech údajů uvedených v dotazníku pracovní a sportovní psychodiagnostiky, testů a jejich výstupů (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

 

1.3. Kupující  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení obchodních vztahů. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

 

1.4. Kupující  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce anebo registraci provedené z webového rozhraní uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Nepravdivé nebo chybné uvedení údajů nemá vliv na odpovědnost za vzniklou škodu.

 

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo pověřence.

 

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

1.7. Na základě nařízení EU 2016/679 (GDPR) je veškerá komunikace s webovým rozhraním prodávajícího, kontaktními formuláři, testováním prováděny šifrovým zabezpečením SSL a uchovávány na serverech se zabezpečením úrovně režimových pracovišť správce serveru. Byli jsme registrováni u Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze jako správce „citlivých“ údajů č. 00071502 / 001 ze dne 10.03.2017 a tomu nadále odpovídá i vysoká úroveň zabezpečení dat a serverů.

 

1.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

1.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

1.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v rozsahu stanovené hodinové sazby na zpracování a nákladů na odeslání.

 

1.11. Návštěvník stránek, který vložil osobní údaj do webového rozhraní za účelem získání kontaktu, konzultace, vyplnění kontaktního formuláře, objednávky, má rovněž právo požádat provozovatele na adrese wilsnitz(zavináč)gmail.com o odstranění tohoto údaje, pokud již nedošlo ke vzniku závazkového vztahu ze smlouvy.

 

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

2.1. Kupující a testovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a jeho telefon a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Kupujícímu i testovanému může být doručováno reklamní sdělení na adresu elektronické pošty a telefon uvedené v jeho uživatelském účtu či uvedené kupujícím v objednávce a testovaným v registračním formuláři.

 

3.  KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje provozovatele služeb a zboží na  www.wilsnitz.ch - prodávajícího:

ADAT PIONEER,z.s.,  Wilsnitz™     se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Evropská unie, identifikační číslo:  22756311, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 7963, emailová adresa: wilsnitz (zavináč) gmail.com

 

GDPR aktualizoval předseda ADAT PIONEER, z.s., Wilsnitz™   - V.S. , schváleno statutárním orgánem v Děčíně dne 20.02. 2022